ประกาศรับสมัครงาน สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ภาพกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หัวข้อ :
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หัวข้อ :
ภาพกิจกรรม รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปฏิบัติการแทนประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน และบุคลากรเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ.2562 ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
งานที่เกี่ยวข้อง : ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
หัวข้อ :
ภาพกิจกรรม ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WIL) การสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข่าวสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา