Office of Educational Quality Development ::สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
TH/ENG
To be an outstanding educational quality driving mechanism of Chiang Mai University
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม คลินิกหลักสูตรสัญจร เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนาหลักสูตร ประกาศเมื่อ12-3-2020
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม คลินิกหลักสูตรสัญจร เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร ณ คณะสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ประกาศเมื่อ12-3-2020
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม คลินิกหลักสูตรสัญจร เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนาหลักสูตร ประกาศเมื่อ12-3-2020
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม คลินิกหลักสูตรสัญจร เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนาหลักสูตร ประกาศเมื่อ27-2-2020
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม การอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้ถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร ณ คณะการสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนาหลักสูตร ประกาศเมื่อ27-2-2020
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม การอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-QA Curriculum) ประจำปี 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร ณ ห้องแกรนด์วิว 3 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
งานที่เกี่ยวข้อง : งานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัยสถาบัน ประกาศเมื่อ26-2-2020
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนาหลักสูตร ประกาศเมื่อ21-2-2020
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม โครงการ QA curriculum family ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางสุวนีย์ วงศ์สุฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
งานที่เกี่ยวข้อง : งานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัยสถาบัน ประกาศเมื่อ21-2-2020
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร คลินิกหลักสูตรสัญจร ประจำปี 2563 ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนาหลักสูตร ประกาศเมื่อ21-2-2020
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร คลินิกหลักสูตรสัญจร ประจำปี 2563 ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนาหลักสูตร ประกาศเมื่อ21-2-2020

 
จำนวน: 535 รายการ  1 / 54
>>  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54  

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนน ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่