Office of Educational Quality Development ::สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
TH/ENG
To be an outstanding educational quality driving mechanism of Chiang Mai University
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม การประชุมเตรียมการเพื่อดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
งานที่เกี่ยวข้อง : งานสารสนเทศศึกษา ประกาศเมื่อ15-3-2019
หัวข้อ :      โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 1 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ประกาศเมื่อ14-3-2019
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่กลยุทธ์ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ4-3-2019
หัวข้อ :      ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญสำนักงานมหาวิทยาลัย แห่งที่ 3 โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสำนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ7-2-2019
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 (sport day) เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ28-12-2018
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ20-12-2018
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักเข้าร่วมงานตลาดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 และ CMU Open House ครั้งที่ 5 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ19-11-2018
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงานประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวคำหวาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ24-10-2018
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนางเทพพร สุคำวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคลากรกองบริการการศึกษา เพื่อเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ด้านการบริหารและการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ26-9-2018
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนัก เป็นประธานกิจกรรม EQD KM เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ12-9-2018

 
จำนวน: 487 รายการ  1 / 49
>>  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49  

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนน ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่