Office of Educational Quality Development ::สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
TH/ENG
To be an outstanding educational quality driving mechanism of Chiang Mai University
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 (sport day) เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ28-12-2018
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ20-12-2018
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักเข้าร่วมงานตลาดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 และ CMU Open House ครั้งที่ 5 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ19-11-2018
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงานประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวคำหวาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ24-10-2018
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนางเทพพร สุคำวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคลากรกองบริการการศึกษา เพื่อเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ด้านการบริหารและการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ26-9-2018
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนัก เป็นประธานกิจกรรม EQD KM เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ12-9-2018
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย รศ.พิษณุ เจียวคุณ รองผู้อำนวยการและบุคลากรฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่มชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based education) และการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนาหลักสูตร ประกาศเมื่อ10-9-2018
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรมพัฒนาบุคลากร สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเชิงรุกเพื่อความสำเร็จในงาน วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ16-8-2018
หัวข้อ :      ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา และรองศาสตราจารย์ พิษณุ เจียวคุณ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะผู้บริหาร และบุคลากรกองบริการการศึกษาเพื่อเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ด้านการจัดการกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ26-7-2018
หัวข้อ :      โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยมี ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนาหลักสูตร ประกาศเมื่อ26-7-2018

 
จำนวน: 483 รายการ  1 / 49
>>  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49  

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนน ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่