Office of Educational Quality Development ::สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
TH/ENG
To be an outstanding educational quality driving mechanism of Chiang Mai University
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรรม ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ3-12-2019
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปฏิบัติการแทนประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน และบุคลากรเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ.2562 ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนาหลักสูตร ประกาศเมื่อ2-10-2019
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WIL) การสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ5-9-2019
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 14 ปี สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ3-9-2019
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี เป็นประธานโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม Holistic Student Development เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนาหลักสูตร ประกาศเมื่อ2-9-2019
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม EQD KM Outing สรวลเสเฮฮา ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมวีรันดา ไฮ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ30-8-2019
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ บริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1 ปี 2562 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนาหลักสูตร ประกาศเมื่อ13-8-2019
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่เเละ เยี่ยมชมโรงเรียนวัดทากาศ โรงเรียนหนองยางไคล อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของครูและนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนาหลักสูตร ประกาศเมื่อ8-8-2019
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม โครงการนำร่องการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education Workshop เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนาหลักสูตร ประกาศเมื่อ26-7-2019
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้าน ตามกรอบมาตฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ประกาศเมื่อ25-7-2019

 
จำนวน: 516 รายการ  1 / 52
>>  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52  

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนน ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่