คณะกรรมการบริหารประจำสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการบริหารประจำสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง
ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี
รองผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ
รองผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
     
     

นางเทพพร สุคำวัง
เลขานุการสำนักและรักษาการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
การพัฒนาหลักสูตร

นางสุวนีย์ พรหมมา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา
นายณัฐวิทย์ คชินธนานันทน์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
การจัดการศึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ