คณะกรรมการบริหารประจำสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการบริหารประจำสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประธานกรรมการ
     

นางสุวนีย์ พรหมมา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา

นางเทพพร สุคำวัง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
การพัฒนาหลักสูตร
นายณัฐวิทย์ คชินธนานันทน์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ