ค่านิยม

ค่านิยม : คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยจิต มุ่งคิดพัฒนา

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ :
เป็นกลไกสนับสนุนที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
To be an outstanding support mechanism driving educational quality of Chiang Mai University

พันธกิจ

พันธกิจ :
ส่งเสริมให้ส่วนงานวิชาการพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน