รหัสหลักสูตรระดับปริญญาตรี (14 หลัก)


กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

ลำดับ รหัสหลักสูตร 14 หลัก ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา
1 25100041100016 วท.บ. คณิตศาสตร์
2 25330041100056 วท.บ. ธรณีวิทยา
3 25290041100017 วท.บ. ฟิสิกส์
4 25380041100129 วท.บ. วัสดุศาสตร์
5 25420041100113 วท.บ. สถิติ
6 25360041100094 วท.บ. สัตววิทยา
7 25390041100031 วท.บ. อัญมณีวิทยา
8 25490041103158 วท.บ. เคมี
9 25360041100105 วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม
10 25430041100092 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
11 25440041100069 วท.บ. จุลชีววิทยา
12 25380041100085 วท.บ. ชีววิทยา
13 25310041100032 วท.บ. ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะแพทยศาสตร์

ลำดับ รหัสหลักสูตร 14 หลัก ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา
1 25010041100016 พ.บ.:แพทยศาสตร์ -
2 อยู่ระหว่างเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ผลบังคับใช้ 1/61 ทศ.บ.:ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต -

คณะทันตแพทยศาสตร์

ลำดับ รหัสหลักสูตร 14 หลัก ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา
1 25090041100015 ท.บ. : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต -

คณะเภสัชศาสตร์

ลำดับ รหัสหลักสูตร 14 หลัก ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา
1 25410041100077 ภ.บ. : เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) -

คณะเทคนิคการแพทย์

ลำดับ รหัสหลักสูตร 14 หลัก ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา
1 25420041100135 วท.บ. กายภาพบำบัด
2 25420041100102 วท.บ. กิจกรรมบำบัด
3 25460041100837 วท.บ. รังสีเทคนิค
4 25440041100363 วท.บ. เทคนิคการแพทย์

คณะพยาบาลศาสตร์

ลำดับ รหัสหลักสูตร 14 หลัก ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา
1 25460041100793 พย.บ. : พยาบาลศาสตรบัณฑิต -
1 25460041100207 พย.บ. : พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) -
1 25520041108067 พย.บ. : พยาบาลศาสตรบัณฑิต วพบ. นครลำปาง สถาบันสมทบ
1 25520041108056 พย.บ. : พยาบาลศาสตรบัณฑิต วพบ. เชียงใหม่ สถาบันสมทบ
1 25520041108001 พย.บ. : พยาบาลศาสตรบัณฑิต วพบ. พะเยา สถาบันสมทบ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ลำดับ รหัสหลักสูตร 14 หลัก ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา
1 25390041100255 สพ.บ. : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต -

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

ลำดับ รหัสหลักสูตร 14 หลัก ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา
1 25360041100353 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
2 25500041103519 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
3 25340041100092 ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน (2548)
4 25070041100035 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
5 25350041100227 ศศ.บ. บ้านและชุมชน
6 25530041104007 ศศ.บ. การท่องเที่ยว
7 25430041100889 ศศ.บ. สารสนเทศศึกษา
8 25500041103486 ศศ.บ. ปรัชญา
9 25090041100026 วท.บ. จิตวิทยา
10 25180041100059 ศศ.บ. ภาษาไทย
11 25510041104095 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น
12 25460041100196 ศศ.บ. ภาษาจีน
13 25520041104366 ศศ.บ. ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
14 25590041100505 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมพม่า

คณะศึกษาศาสตร์

ลำดับ รหัสหลักสูตร 14 หลัก ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา
1 25410041100347 ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ (ชื่อเดิม การศึกษาปฐมวัย)
2 25520041106087 ศษ.บ. ธุรกิจศึกษา (ชื่อเดิม บริหารธุรกิจ)
3 25400041100807 ศษ.บ. ประถมศึกษา
4 25350041100249 ศษ.บ. พลศึกษา
5 25380041100309 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ
6 25490041103169 ศษ.บ. ศิลปศึกษา
7 25380041100322 ศษ.บ. สังคมศึกษา
8 25530041102444 ศษ.บ. ภาษาไทย
9 25380041100107 ศษ.บ. คณิตศาสตร์
10 25520041106076 ศษ.บ. ฟิสิกส์
11 25470041103628 ศษ.บ. เคมี
12 25460041101445 ศษ.บ. ชีววิทยา

คณะวิจิตรศิลป์

ลำดับ รหัสหลักสูตร 14 หลัก ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา
1 25450041101049 ศล.บ. การออกแบบ
2 25260041100058 ศล.บ. จิตรกรรม
3 25260041100069 ศล.บ. ประติมากรรม
4 25260041100071 ศล.บ. ศิลปะภาพพิมพ์
5 25260041100082 ศล.บ. ศิลปะไทย
6 25450041100184 ศล.บ. ศิลปะการถ่ายภาพ
7 25530041102422 ศล.บ. สื่อ ศิลปะและการออกแบบสื่อ
8 25540041101736 ศล.บ. สหศาสตร์ศิลป์
9 25570041101796 ศล.บ. ศิลปะการดนตรีและการแสดง

คณะสังคมศาสตร์

ลำดับ รหัสหลักสูตร 14 หลัก ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา
1 25600041100743 ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
1 25490041103171 วท.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2 25620041100025 ศศ.บ. อาเซียนศึกษา
3 25070041100013 วท.บ. ภูมิศาสตร์
4 25470041101558 ศศ.บ. ไทยศึกษา
5 25540041101758 ศศ.บ. สังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
6 25550041101647 วท.บ. ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับ รหัสหลักสูตร 14 หลัก ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา
1 25490041103147 บช.บ. : บัญชีบัณฑิต -
2 25370041100095 บธ.บ. : บริหารธุรกิจบัณฑิต -
3 25620041101037 บธ.บ. การจัดการธุรกิจบริการ

คณะเศรษฐศาสตร์

ลำดับ รหัสหลักสูตร 14 หลัก ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา
1 25510041104106 ศ.บ. : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ-ไทย/ภาคพิเศษ-ภาษาอังกฤษ) -
2 25580041101628 ศ.บ. : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) -

คณะการสื่อสารมวลชน

ลำดับ รหัสหลักสูตร 14 หลัก ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา
1 25480041103269 ศศ.บ. การสื่อสารมวลชน

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ รหัสหลักสูตร 14 หลัก ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา
1 25520041104377 ร.บ. : รัฐศาสตรบัณฑิต การระหว่างประเทศ
2 25480041103326 รป.บ.: รัฐประศาสนศาสตร์ -
3 25450041101038 ร.บ. : รัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองและการปกครอง

คณะนิติศาสตร์

ลำดับ รหัสหลักสูตร 14 หลัก ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา
1 25460041100782 น.บ. : นิติศาสตรบัณฑิต -
ติดต่อเรา
ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 0-5394-1406, 1407, 1417, 1420, 1424

โทรสาร : 0-5394-1404