ฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา

division of educational management promotion

กิจกรรมที่ผ่านมา

Excellence of Educational Management : Experience & Inspiration แนวทาง เทคนิค และแรงบันดาลใจในการพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร และการประกันคุณภาพ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show & Share : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

: Workshop : How to Get the Program Learning Outcomes (PLO) ?

: แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE : Outcome-based Education

: การพัฒนาและการบริหารจัดการหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร

: การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562

ลงทะเบียน

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร

Contact Us

ฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา

ที่อยู่ : 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-1408-9
E-mail : em-eqd@gmail.com


Social

facebook : EM-EQD

line : @EM-EQD

Web Analytics