คณะกรรมการบริหารประจำสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง
ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี
รองผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ
รองผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กรรมการ

นางเทพพร สุคำวัง
เลขานุการสำนัก
กรรมการ

นางสาวมธุรส กัลยา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
กรรมการ

นางสุวนีย์ พรหมมา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ

นายณัฐวิทย์ คชินธนานันทน์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ