คณะกรรมการบริหารประจำสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์

รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประธานกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล

รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการ

กรรมการ

ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์

รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการ

กรรมการ


นางสุวนีย์ วงศ์สุฤทธิ์

รักษาการแทนเลขานุการสำนัก และหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

กรรมการนางสาวมธุรส กัลยา

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

กรรมการ

นางธัญญกานต์ ร่มโพธิ์เย็น

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา

กรรมการ