คณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

     
รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รองอธิการบดี, -วิชาการ, -พัฒนาคุณภาพองค์กร, -ยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตฯ

ประธานกรรมการ
     

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
     

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ