EQD EVENTS

EQD Event

ภาพกิจกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2564 ด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล จากคณะพยาบาลศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564

EQD Event

ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรร่วมถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุนกองทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้า(แทนการถวายเทียนพรรษา) ณ วัดผาลาด(สกทาคามี) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2564

EQD Event

ภาพกิจกรรม การสัมมนาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนงานประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนัก เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่

EQD Event

ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “Step to EQD TQA” ณ นิรันดร์ โรแมนติก บูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

EQD Event

ภาพกิจกรรม สถาบันสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดนิทรรศการ การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี พ.ศ.2563 ภายใต้แนวคิด มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เสริมศักยภาพครู พัฒนาความรู้สู่ชุมชน สร้างคนไทยในโลกยุคใหม่ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563

EQD Event

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2563

EQD Event

ภาพกิจกรรม ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เเละประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

EQD Event

ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AUN-QA) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

EQD Event

ภาพกิจกรรมพิธีมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เเละประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานในพิธี

EQD Event

ภาพกิจกรรม การประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ปี 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

EQD Event

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2563 หัวข้อ Growth Mindset and Change Management โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน

EQD Event

ภาพกิจกรรม การอบรมและฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน

EQD Event

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายและวิทยากรในการทำ work shop ในโครงการพัฒนาการบริหารและดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPex ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา