บุคลากร สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

053941401

acharaporn.s@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง ศิริพร เพียรสุขมณี

รองผู้อำนวยการ

053941403

siriporn.pean@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ

รองผู้อำนวยการ

053941402

wanpen.song@cmu.ac.th


นางเทพพร สุคำวัง

เลขานุการสำนัก

053941419

tepporn.s@cmu.ac.th


ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

นางสาวมธุรส กัลยา

หัวหน้าฝ่าย

053941420

mathuros.k@cmu.ac.th


นางสาวปนัดดา ปัญญาดา

053941420

panudda.p@cmu.ac.th

นางสาวญาณินท์ สายะบุตร

053941417

yanin.s@cmu.ac.th

นางสาวธิดารัตน์ พูลสุข

053941407

thidarat.p@cmu.ac.th

นางดนุดา ไชยซาววงค์

053941407

riamruethai.chai@cmu.ac.th

นางพัชริภา ศิริอาชารุ่งโรจน์

053941416

patcharipa.s@cmu.ac.th

นายเกียรติศักดิ์ อินทจักร์

053941417

kiadtisak@cmu.ac.th

นางสาวสิริกัลยา บุญเมือง

053941406

sirikanlaya.b@cmu.ac.th

นางสาวณัฐกานต์ วงปินตา

053941416

nattagarn.vo@cmu.ac.th

ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

นางสุวนีย์ วงศ์สุฤทธิ์

หัวหน้าฝ่าย

053941411

suwanee.p@cmu.ac.th

นางสาวอังคณา สุคำปัน

053941413

angkana.su@cmu.ac.th

นางสาวภัทราภรณ์ กุยแก้ว

053941413

pattaraporn.k@cmu.ac.th

นางสาวนุชนาถ ทันใจ

053941410

nudchanard.t@cmu.ac.th

นางนิชาภา พุทธนานุวัฒน์

053941412

nichapa.y@cmu.ac.th

นางสาวพรปวีณ์ พันธวัฒน์

053941410

pornpawee.p@cmu.ac.th

ฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายณัฐวิทย์ คชินธนานันทน์

หัวหน้าฝ่าย

053941408

natavit.kha@cmu.ac.th

นายวชิระ มีมานัส

053941409

wachira.m@cmu.ac.th

นางธัญญกานต์ ร่มโพธิ์เย็น

053941408

thanyakan.r@cmu.ac.th

นางสาวศิริกาญจน์ ศรีเจริญ

053941408

sirikarn.sr@cmu.ac.th

สำนักงานสำนัก

Account

นางสุพิมพรรณ ล้อมตะคุ

งานการเงินและบัญชี

053941405

supimpan.m@cmu.ac.th

พัสดุ

นางสาววาริกา ทุ่งสาม

งานพัสดุ

053941405

warika.t@cmu.ac.th

HR

นางสาววชิราภรณ์ โพธิ์สกุลชัยโรจน์

งานบุคคล

053941415

wachiraporn.p@cmu.ac.th

plan

นางสาวภคมนวรรณ ขุนพิณี

งานนโยบายและแผน

053941401

pakamonwan.kh@cmu.ac.th

IT

นายสมพงษ์ วงศ์ใหญ่

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

053941405

sompong.w@cmu.ac.th

ธุรการ

นางสาวณัฐภัสสร ใจสุข

งานสารบรรณ

053941423

natpatsorn.j@cmu.ac.th

บริการฝีมือ

นาย ดุศิษย์ สุภารินทร์

งานรับส่งหนังสือและยานพาหนะ

053941424

dusit.suparin@cmu.ac.th