ผู้บริหาร สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์

ผู้อำนวยการ

053941401

anawat.w@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล

รองผู้อำนวยการ

053941403

prompong.sugunnasil
@cmu.ac.th

อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์

รองผู้อำนวยการ

053941402

priyanut.w@cmu.ac.th


นางสุวนีย์ วงศ์สุฤทธิ์

รักษาการแทนเลขานุการสำนัก

053941411

suwanee.p@cmu.ac.thนางสุวนีย์ วงศ์สุฤทธิ์

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

053941411

suwanee.p@cmu.ac.th

นางสาวมธุรส กัลยา

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

053941420

mathuros.k@cmu.ac.th

นางธัญญกานต์ ร่มโพธิ์เย็น

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา

053941408

thanyakan.@cmu.ac.th