ผู้บริหาร สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์

ผู้อำนวยการ

053941401

anawat.w@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล

รองผู้อำนวยการ

053941402

prompong.sugunnasil
@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง

รองผู้อำนวยการ

053941403

varattaya.j@cmu.ac.th


นางสุวนีย์ วงศ์สุฤทธิ์

เลขานุการสำนัก

053941411

suwanee.p@cmu.ac.thนางสาวภัทราภรณ์ กุยแก้ว

หน้าฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

053941411

pattaraporn.k@cmu.ac.th

นางสาวมธุรส กัลยา

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

053941420

mathuros.k@cmu.ac.th

นางธัญญกานต์ ร่มโพธิ์เย็น

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา

053941408

thanyakan.@cmu.ac.th