ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ค่านิยม :

คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยจิต มุ่งคิดพัฒนา


วิสัยทัศน์ :

เป็นกลไกสนับสนุนที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
To be an outstanding support mechanism driving educational quality of Chiang Mai University


พันธกิจ :

ส่งเสริมให้ส่วนงานวิชาการพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน