ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกำกับการทำงาน
กำหนดการประชุมคณะกรรมการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564
แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพื้นฐาน
แนวทางการวิเคราะห์หลักสูตรใหม่
กำหนดการประชุมคณะกรรมการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563
แนวทางการส่งเสริมภาระงานของอาจารย์ด้านสหกิจศึกษา
ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ
แนวทางการส่งเสริมภาระงานของอาจารย์ด้านสหกิจศึกษา
PowerPoint การพัฒนาการจัดการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบฟอร์มบทสรุปผู้บริหาร

เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO

ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553

การปรับเปลี่ยนเงื่อนไข มคอ. 3 - 6 ในระบบ CMU-MIS

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิภายในประเทศ
หนังสือ “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และ เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง”
มคอ. 2 หมวด 7 (คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการรับทราบในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2560) (update 19 ก.ค. 60)
รหัสหลักสูตรระดับปริญญาตรี (14 หลัก)(update 2 ส.ค. 61)
คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ 60
ISCED 2013
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดย รศ.อุษณีย์ คำประกอบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการรับทราบในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2560) (update 19 ก.ค. 60)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ติดต่อเรา
ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 0-5394-1406, 1407, 1417, 1420, 1424

โทรสาร : 0-5394-1404