แบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรและกระบวนวิชา

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร

 • หลักสูตรที่จะร่าง/ปรับปรุงใหม่
 • หลักสูตรที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด
 • เอกสารรับรองคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • เอกสารประกอบการแต่งตั้งกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร
 • แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ ขั้นตอนที่ 1 (update 5 พ.ย. 63)
 • ข้อมูลหลักที่ควรชี้แจงประกอบการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่
 • แนวทางการวิเคราะห์หลักสูตรใหม่
 • มคอ. 2
 • มคอ. 2 หลักสูตรใหม่ OBE
 • มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง OBE
 • บทสรุปผู้บริหาร หลักสูตรเปิดใหม่ OBE
 • บทสรุปผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง OBE
 • หมายเหตุ การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ในระดับมหาวิทยาลัยพิจารณานั้น ยังไม่จำเป็นต้องแนบสำเนาระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องไว้ในภาคผนวกท้ายเล่ม ทั้งนี้ ให้เพิ่มเติมเอกสารดังกล่าว ไว้ในภาคผนวกของเอกสารหลักสูตรที่จะเสนอให้ สกอ. รับทราบเท่านั้น (มติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554)

 • แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)
 • แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)(รอ สป.อว.รับทราบหลักสูตร)
 • แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) (ฉบับเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร)
 • แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)(ฉบับเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร)(รอ สป.อว.รับทราบหลักสูตร)
 • มคอ.3 OBE
  มคอ.4 OBE
 • ตารางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา
 • ตารางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา
 • ตารางปรับปรุงเปลี่ยนแปลง mapping (เฉพาะหมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา)
 • ตารางปรับปรุงเปลี่ยนแปลง mapping GE
 • ตารางปรับปรุงเปลี่ยนแปลง mapping GE (เฉพาะหมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา)
 • ตารางปิดสอนกระบวนวิชา
 • มคอ.5 OBE
  มคอ.6 OBE
  แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนด Course Learning Outcomes (CLOs)
  แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อกระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้อาจารย์พิเศษสอนมากกว่าร้อยละ 50 ของกระบวนวิชา
 • แบบที่ 1
 • แบบที่ 2
 • ติดต่อเรา
  ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  โทรศัพท์ : 0-5394-1406, 1407, 1417, 1420, 1424

  โทรสาร : 0-5394-1404