EQD MEDIA

WHAT WE DO

Card image cap
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

พัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Card image cap
ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีเครือข่ายคู่ความร่วมมือที่หลากหลาย

PDCA
ส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนางานด้วยกระบวนการ PDCA อย่างต่อเนื่อง

EQD EVENTS

EQD New Team Director

โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด : การวิเคราะห์และคิดต้นทุนของหลักสูตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลยา โกไศยกานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพรรณ ตระการศิรินน และ อาจารย์ ดร. ศิรวัจน์ ธีราโสภณพงศ์ จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ในรูปแบบการบรรยายและการปฏิบัติ (Workshop) จำนวน 3 รุ่น ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ และ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 24 และ 25 พฤษภาคม 2566

EQD QA Event

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด หัวข้อการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของหลักสูตร (Analyzing and Setting a Market Positioning for an Academic Curricula) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอก บุญเจือ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัท วินิจ และ อาจารย์ ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ โรงแรมแคนทารี ฮีลล์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

EMEQD-CMU

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 หัวข้อที่ 2 เรื่องออกแบบหลักสูตรอย่างไร ให้ตอบโจทย์เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ วันที่ 24 และ 28 เมษายน 2566 และวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

View All
Student Assessment Tools
EQD KM
VOC
EQD CMU-ITA Asset