EQD MEDIA

WHAT WE DO

Card image cap
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

พัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Card image cap
ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีเครือข่ายคู่ความร่วมมือที่หลากหลาย

PDCA
ส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนางานด้วยกระบวนการ PDCA อย่างต่อเนื่อง

EQD EVENTS

EQD ITA Event

ภาพกิจกรรม EQD KM Outing สรวลเสเฮฮา ครั้งที่ 1 ปี 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม อิกทั้งมีการบรรยายในหัวข้อ Inspiring a passion for learning and sharing KM โดย ดร.จิตถนอม สังขนนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ The Brick X @ NSP ชั้น 1 อาคาร C อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

EQD CoachingEvent

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม Coaching Care Cafe คาเฟ่เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพองค์กร ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร โดยรองอธิการบดี (รศ.อุษณีย์ คำประกอบ) ได้มาร่วมแลกเปลี่ยน ให้ความรู้และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักฯ ในการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

EQD plan Event

ภาพกิจกรรม วิพากษ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

View All
Student Assessment Tools
EQD KM
VOC