EQD MEDIA

WHAT WE DO

Card image cap
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

พัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Card image cap
ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีเครือข่ายคู่ความร่วมมือที่หลากหลาย

PDCA
ส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนางานด้วยกระบวนการ PDCA อย่างต่อเนื่อง

EQD EVENTS

EQD Event

ภาพกิจกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2564 ด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล จากคณะพยาบาลศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564

EQD Event

ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรร่วมถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุนกองทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้า(แทนการถวายเทียนพรรษา) ณ วัดผาลาด(สกทาคามี) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2564

EQD Event

ภาพกิจกรรม การสัมมนาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนงานประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนัก เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่

View All
EQD KM
VOC