EQD MEDIA

WHAT WE DO

Card image cap
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

พัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Card image cap
ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีเครือข่ายคู่ความร่วมมือที่หลากหลาย

PDCA
ส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนางานด้วยกระบวนการ PDCA อย่างต่อเนื่อง

EQD EVENTS

EQD New Team Director

ภาพกิจกรรม นางเทพพร สุคำวัง เลขานุการสำนัก พร้อมด้วยบุคลากรสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล และ อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งรักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ณ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

EQD Event

ภาพกิจกรรม ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบช่อดอกไม้จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ณ ห้องรับรองสำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2565

EQD ITA Event

ภาพกิจกรรม ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2565

View All
Student Assessment Tools
EQD KM
VOC