EQD MEDIA

WHAT WE DO

Card image cap
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

พัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Card image cap
ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีเครือข่ายคู่ความร่วมมือที่หลากหลาย

PDCA
ส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนางานด้วยกระบวนการ PDCA อย่างต่อเนื่อง

EQD EVENTS

EQD Event

ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ เนื่องในโอกาศได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากกองทุนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565

EQD Event

ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักการและเทคนิคการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนงาน ณ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

EQD Event

ภาพกิจกรรม Workshop Value Chain เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องดอยน่าน โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

View All
EQD KM
VOC