EQD MEDIA

WHAT WE DO

Card image cap
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

พัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Card image cap
ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีเครือข่ายคู่ความร่วมมือที่หลากหลาย

PDCA
ส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนางานด้วยกระบวนการ PDCA อย่างต่อเนื่อง

EQD EVENTS

EQD CurriculumEvent

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ได้มีการเปิดรับฟังความเห็นจากตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนักศึกษา โดยมี คุณจักริน วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

EQD New Team Director

ภาพกิจกรรม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนัก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

EQD Event

ภาพกิจกรรมทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครบรอบ 17 ปีและพิธีมอบโล่รางวัลแห่งความภักดี (EQD Loyalty Award) ซึ่งมอบแด่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาครบ 10 ปี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

View All
Student Assessment Tools
EQD KM
VOC