EQD MEDIA

WHAT WE DO

Card image cap
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

พัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Card image cap
ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีเครือข่ายคู่ความร่วมมือที่หลากหลาย

PDCA
ส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนางานด้วยกระบวนการ PDCA อย่างต่อเนื่อง

EQD EVENTS

EQD Event

ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “Step to EQD TQA” ณ นิรันดร์ โรแมนติก บูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

EQD Event

ภาพกิจกรรม รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนอธิการบดีหรือประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ให้เกียรติเป็นผู้แทนมอบของที่ระลึกที่ได้จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ในงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการดังกล่าวฯ ประจำปี พ.ศ.2563

EQD Event

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2563

View All
EQD KM
VOC