EQD MEDIA

WHAT WE DO

Card image cap
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

พัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Card image cap
ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีเครือข่ายคู่ความร่วมมือที่หลากหลาย

PDCA
ส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนางานด้วยกระบวนการ PDCA อย่างต่อเนื่อง

EQD EVENTS

EQD Event

ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรร่วมถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุนกองทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้า(แทนการถวายเทียนพรรษา) ณ วัดผาลาด(สกทาคามี) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2564

EQD Event

ภาพกิจกรรม การสัมมนาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนงานประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนัก เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่

EQD Event

ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “Step to EQD TQA” ณ นิรันดร์ โรแมนติก บูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

View All
EQD KM
VOC