EQD MEDIA

WHAT WE DO

Card image cap
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

พัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Card image cap
ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีเครือข่ายคู่ความร่วมมือที่หลากหลาย

PDCA
ส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนางานด้วยกระบวนการ PDCA อย่างต่อเนื่อง

EQD EVENTS

EMEQD-CMU

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบุคลากรสำนักฯ ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ นางสุวนีย์ วงศ์สุฤทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

EQD CWIE Event

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566 หัวข้อ Change Management & Team Building โดยมี ดร.พงศ์ปณต พัสระ (โค้ชช่อ) จากบริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด เป็นวิทยากร ณ North Hill City Resort จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566

EQD CWIE Event

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้แทนของประธานเครือข่าย CWIE ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมงาน วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2566 หัวข้อ CWIE พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง เชื่อมโยง BCG สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา จ.นครปฐม เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566

View All
Student Assessment Tools
EQD KM
VOC
EQD CMU-ITA Asset