EQD MEDIA

WHAT WE DO

Card image cap
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

พัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Card image cap
ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีเครือข่ายคู่ความร่วมมือที่หลากหลาย

PDCA
ส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนางานด้วยกระบวนการ PDCA อย่างต่อเนื่อง

EQD EVENTS

EQD Event

ภาพกิจกรรม Workshop Value Chain เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องดอยน่าน โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

EQD Event

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเงินสำหรับมนุษย์เงินเดือน วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

EQD Event

ภาพกิจกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2564 ด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล จากคณะพยาบาลศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564

View All
EQD KM
VOC